निर्वाचन ताजा अपडेट

   क्षेत्र नं. को परिणाम
पार्टी प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा
प्रतिनिधिको नाम भोट प्रतिनिधिको नाम भोट